بدان كه آنچه بعد از بيرون آمدن از حمام از او احتراز بايد نمود پنج چيزاست:

اول:آشاميدن آب سرد.

دوم:بيرون آمدن دفعتا به هواى خارج،خصوص در فصل زمستان به جهت آنكه به‌سبب حرارت و رطوبت،بدن متخلخل و مسام آن گشاده مى‌باشد و بدين‌جهت لازم‌است كه خود را خوب بپوشاند تا هواى سرد به زودى به باطن نفوذ ننمايد ٢ .

سوم:رياضت و تعب و غضب و جماع است كه موجب تحليل زياد است و دو استفراغ‌است.

چهارم:گرفتن روزه است كه بيم جفاف است.

پنجم:استعمال غذا حين خروج از حمام بلافاصله كه چند مفسده دارد:يكى آنكه‌بدن كسب حرارت غريبه نموده به كيفيت رديّه متغيّر مى‌شود و ديگر آنكه به حرارت‌حمام،حرارت بدن ميل به ظاهر مى‌نمايد و حال او در اين وقت،حال هواى تابستان‌است كه حرارت غريزى در بدن ضعيف است لهذا اطباء گفته‌اند كه واجب است خواب‌ لطيف كمى بعد از حمام تا حرارت به باطن رجوع و قوا جمع گردند آنگاه بعد ازخواب استعمال غذا نمايند.