آن دسته از مادران به جای اینكه شیر خشك به فرزندانشان بدهند بهتر است یك هفته زیره ی سبز و آرد برنج و شیر گاو حریره بپزند و میل كنند . بقدری شیر در پستان زیاد میشود كه می توانند سه بچه را شیر بدهند .
تركیب عرقیات(یونجه+رازیانه+زیره) نیز میتواند بسیار كمك كننده باشد .