این بیماری چند علت دارد كه عبارت است از ورم مثانه ، ورم پروستات ، گوشت زیادی ، ایجاد سنگ ، ضعف دفع ، ورم اندام های مجاور .

 بر اساس طب سنتی اگر عارضه   ناشی از ( سوء مزاج  سرد ) باشد كه موجب از بین رفتن حس مثانه گردد ، داروهای گرم مانند تخم كرفس ، رازیانه ، انیسون باید داد . در اینجا استفاده از آنغوزه بسیار مفید بلكه بی نظیر است .

 اگر عارضه از سوء مزاج گرم باشد ، نخست كمپرس نموده و سپس تنقیه (وارد كردن دارو از مقعد) از شكر سرخ ، بنفشه ، آب برگ چغندر ، تخم كتان ، گل خطمی و مانند آن میكنند تا مزاج بیمار پاك شود . آنگاه تخم خیار ، تخم خرفه ، تخم اسفناج و تخم كدو را كوبیده و طبخ كرده و عصاره ی آن را به میزان دو استكان تنقیه می نمایند . بیمار باید مدتی دارو ها را در روده نگه دارد .

استفاده از ضماد زیر نیز مورد تجویز است : اسفناج یا برگ كوبیده ی چغندر را با ریشه ی شلغم پخته و با ماست و مانند آن ضماد میكنند و بر موضع می مالند .

 - استفاده از آب ترب و همچنین آب كرفس ، آب نخود سیاه در انواع عسر البول بسیار سودمند است .

 علت بروز عسر البول در كودكان اغلب از وجود سنگ در مثانه است . داروی مورد آزمایش و بسیار عالی در این زمینه تخم خربزه و پوسته ی نازك روی آن است . تخم خربزه را باید شیره كشیده و عصاره ی آن را هر صبح به بیمار بنوشانند . همچنین پوسته ی نازك آنرا خشك كرده و كوبیده و مقداری از آن را چند مرتبه در روز به بیمار بدهند .

 - هرگاه در اثر دخول میل ، مجرای ادرار خراشیده شود و یا پاره و زخم و متورم شده و راه مجرا به كلی بسته شود ، بنا به آزمایش اساتید طب سنتی ، میتوان از شیاف مغز خیار و خوراندن خیار و آب آن به بیمار ، رفع عارضه و خونریزی نمود . اگر خیار در دسترس نباشد می توان از برگ و آب كاهو همین استفاده را نمود . كاربرد اسفناج نیز در این زمینه خوب است .