چاقي يك از اقسام و اشكال بيماري هاي سوء مزاجي مي باشد .كه از ناتواني كبد و غدد دروني بدن (هيپوفيز-تيروئيد و...)پديدار مي گردد.

وآن نيز به علت ضعف و كاهلي اعضاي مذكور است كه موجب سستي و كندي در اعمال شيميايي بدن ميشود .از اين رو پاره اي از مواد غذايي ناقص و نيم سوز در بدن ايجاد مي گردند كه هنوز به درستي مستحيل نشده توليد بيماري هاي گوناگون همانند ، سنگ كليه،عوارض جلدي،ريوي،قلبي ،عصبي و ... را مي نمايد .

يكي از اقسام سوء مزاج ، تجمع چربي زياد در بدن مي باشد .اين چربي گاه در همه ي اعضا و احشا ء بدن به نسبت يكسان و گاه در بعضي نقاط بدن مانند كبد ، قلب ،شكم،باسن، و پاها بيشتر و در برخي نقاط بدن كمتر  جمع مي شود .

غالبا اين چربي با سودا و مواد لزج بلغمي آميخته مي شود .

درمان بيماري چاقي :

براي درمان چاقي به روش سنتي بايد ابتدا فهميد كه طبيعت بيمار چگونه است ؟آيا طبيعت بيمار گرم است يا سرد ، يا آنكهبعضي از اعضايش گرم هستند و برخي ديگر سرد . في المثل جگر گرم و معده و روده سرد باشد .بديهي است كه درمان هر يك از اين اقسام با يكديگر فرق مي كند و در عدم توجه به اين امر گاه داروها نتيجه ي  معكوس خواهند داشت .

1- در مورد آنان كه طبيعتي سرد دارند ،پيشينيان ماءالعسل را تجويز مي كردند.ماءالعسل عبارت است از يك بخش عسل و دو بخش آب . آب را بجوشانند تا يك  جزء آن بخار شود و محلول نيمي از آب و نيمي از عسل گردد  .گاهي قولنجان ،دارچين  و...مدرات گرم ديگري را كوبيده ،مقداري در ماءالعسل افزوده و به بيمار مي خورانند .اين دارو رطوبت و بلغم را از بدن خارج  كرده  و رفع چاقي نموده و يا جلوگيري از بروز آن مي نمايد.

2-در مورد آنان كه طبيعتي گرم دارند پزشكان قديم ((تمر)) ميدادند 

اگر بيمار طبيعتي گرم و صفراوي داشته باشد ،بنفشه،تممرهندي،عناب،پوست بيد و... مي داددند .

3-هرگاه آثار حزن و اندوه و ترس كه دليل بر غلبه سودايي است در اين گونه بيماران فربه و چاق ديده شود در اين حالت افسنتين رومي ،آفتيمون شامي و... و بعضي داروهاي ديگر كه لازم باشد مي دهند.

اين محلول جوشانده را روزي دو فنجان پس از صرف ناهار و شام ميل كند .چنانچه در آن شكر قرمز بريزد بهتر از شكر سفيد است .صبحانه بايد سبك باشد . بين  صبحانه و نهار غذاي ديگري خورده نشود و فقط از آب ميوه و سبزي استفاده شود .نان برشته بهتر است .با رعايت دقيق اين دستورات ظرف سه ماه بهبودي نمايان مي شود .