«...بعضى از داروهاى طبيعى را كه مى‌توانيد در آنجا مورد آزمايش قرار دهيدبرايتان مى‌نويسم:

 ١ -آب ترب و مخصوصا آب برگ آن و آب شلغم،چنانچه روزى دو استكان مورداستفاده قرار داده شود،اسيد اوريك و اورات‌ها را از بدن و كليه‌ها دفع مى‌كند و ازتركيبات لسيتين خيلى بهتر است.حتى گاهى رفع عوارض چركى را مى‌نمايد.

2-پوست رويهء خربزه را چنانچه با كارد تراشيده و آن را با عسل سرشته و حب سازندو از اين حب روزى نيم تا يك مثقال ميل كنند و ضمنا هر صبح ناشتا مقدار دو،سه مثقال‌تخم خربزه را جويده و يا عصاره آن را بنوشند،سنگ كليه و كبد را دفع خواهد كرد.اين‌دارو را شخصا بخصوص در كودكان بارها آزموده‌ام.وقتى اين دستور را به كودكى ازبيمارانم كه به سنگ مثانه دچار شده بود دادم و دفع سنگ از او شد والدين اين بچه‌استفاده از اين داروى ساده را به تعدادى ديگر از فرزندان دوستانشان توصيه كردند وهمگى نتيجه رضايتبخش به دست آوردند.

 ٣ -داروى ديگر اين است كه كلم قمرى و مخصوصا ريشه آن را بسوزانند و خاكسترحاصله را با عسل بياميزند و روزى يك حب از آن را بخورند.

4-خاكستر چوب رز(مو)نيز چنانچه با عسل يا مربا آميخته شده روزى چند نخودمورد استفاده قرار گيرد همين اثر را دارد.به علاوه خاكستر چوب رز بهترين دارو براى‌جلوگيرى از eirutameH بوده و آن را برطرف مى‌سازد به شرطى كه چندين روز پيوسته‌از آن ميل كنند.اين دارو و همچنين جلوگيرى از sisitpomeH و خون‌ريزى معده مى‌نمايد.