بهترين راه تقويت و تسمين بدن تشخيص علل نابسامانى دستگاه گوارش و به كارواداشتن و رفع كمبودها و عوارض آن مى‌باشد.

دستگاه گوارش همگان يكسان نيست.در برخى افراد وضعى عادى يا متوسط دارد،در بعضى ديگر قوى و در پاره‌اى ضعيف و ناتوان بوده و ترشحات آن به‌قدر كافى‌نمى‌باشد.از اين‌رو اين افراد نياز به پرهيز،مراقبت و امساك در خوراك دارند و درصورت لزوم بايد از داروهاى مناسب استفاده نمايند.در عده‌اى از افراد اصولا دستگاه‌گوارش ناقص و غيرطبيعى خلق شده كه البته تعداد اين افراد بسيار كم است.معمولا ازسن حدود  ٣٠  سالگى به بعد ترشحات گوارشى رو به كاهش مى‌گذارد.در اثر خوردن‌خوراك‌هاى نامناسب و تداخل غذائى و به‌ويژه نجويدن كافى و تند خوردن غذا معده‌خسته مى‌شود.خاصه آن‌كه اگر كم‌وكسرى هم در مواد لازم بدن،يعنى انواع مواد معدنى‌و ويتامين‌ها،باشد در نتيجه زخم يا خراش يا عارضه ديگرى در آن ايجاد مى‌شود.

هرگونه تأثر و تألم و پيش‌آمد ناگوار،حزن و اندوه و مانند آن،اثرش در دستگاه‌گوارش منعكس شده و آن را مى‌رنجاند و اثر بدى در آن مى‌گذارد،به‌نحوى كه يا ترشح‌را زياد و يا كم كرده و يا اين‌كه در بعضى از قسمت‌هايش ترشح زياد و در نقاط ديگرش‌ترشح كم مى‌شود و يا ترشحى غيرطبيعى ايجاد مى‌گردد.

به‌عكس،مصاحبت‌هاى موافق و تفريحات مناسب روح را شاد و حزن و اندوه را ازتن به‌در كرده،هاضمه را منظم و مرتب مى‌نمايد.

اگر علت لاغرى ناشى از مسائل روحى باشد بايد ضمن استفاده از داروهاى مناسب‌ نسبت به تغيير آب‌وهوا و تأمين محيط زيستى موافق اقدام نمود.

قدما معجونى مركب از مغز بادام،مغز فندق،مغز پسته،حب الخضرا(سقز)،چلغوزه واستفاده از آن را در هر صبحگاه براى تأمين فربهى و ازدياد قوه باء توصيه كرده‌اند.اين‌اجزاء را به ميزان مساوى تهيه و آنها را به نرمى كوبيده و با عسل سرشته مى‌كنند.(روزى‌ ۵  تا  ٧  عدد)

خوردن پنير با مغز گردو و مرزه موجب تسمين بدن و نرمى پوست مى‌گردد.مرزه‌خون را رقيق مى‌كند.پنير تازه بدن را تر و مرطوب ساخته و در رفع بى‌خوابى ناشى ازخستگى و حرارت مؤثر است.التهابات را تسكين بخشيده و رفع يبوست مى‌نمايد.ديگرخوراكى‌هائى كه در كتب مختلف از آنها براى تسمين نام برده شده عبارتند از توت كه‌مقوى گرده نيز مى‌باشد.مويز كه مقوّى جگر و مصلح روده هم هست.آب درخت گز كه‌مسمن بدن و جلوگيرى‌كننده خون‌ريزى‌ها دانسته شده.خوراك مغز كه موجب فربهى‌بدن و تقويت اعصاب گرديده و اثر به‌سزائى در مغز دارد و قوه تفكّر را تقويت مى‌كند وبالاخره جگر مرغ و گوشت گوسفند كه مولّد خون و شير مى‌باشند.