گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

در تدبیر : کودکان-جوانان-میان سالان-پیران

مزاج کودکان گرم و تر غذای سرد و خشک مصرف شود
مزاج جوانان گرم و خشک غذای سرد و تر مصرف شود
مزاج میان سالی سرد و خشک غذای گرم و تر مصرف شود
مزاج پیران اعضای اصلی مانند قلب و جگر سرد و خشک . رطوبتهای بلغمی لابلای اعضا جمع میشود. غذای گرم و تر - گرم و خشک مصرف شود