گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

افرادی که میخواهند پسر دار شوند

بدان كه چنين مزاج(سرد) را ١ اگر خواهند مايل به اعتدال سازند بايد كه ايراد غذائى كه‌2گرم و در رطوبت و يبوست معتدل باشد نمايند مثل گوشت گوسفند و بز جوان كه‌با زيره و دارچينى و پياز پخته باشند و از سبزيها ترب و نعنا و تره‌تيزك و گندنا وطرخون و از شيرينيها آنچه از شكر و عسل و جوز و بادام به عمل آورده باشند و ازميوه‌ها آنچه بسيار شيرين باشد،و از آب برف و يخ اجتناب نمايند و از رياحين مثل‌نرگس و گل شب‌بو و زنبق‌ ٣ ببويند و مكان در جاهاى گرم نمايند و مرتكب رياضت‌قوى شوند و پيش از رياضت،بدن را بمالند و حمام گرم بروند و استعمال آب گرمى‌كند كه در آن جوشانيده باشند از بابونه و مرزنجوش و اكليل،و لمحه‌اى در آن‌بنشينند و حمام را زياد طول ندهند كه باعث خشكى بدن شود و بعد از بيرون آمدن‌از حمام بر4بدن غاليه و عطر بمالند.