گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

خروج مقعد

خروج مقعد عارضه نسبتا متداولى است.تاكنون داروى قاطعى براى آن نيافته‌اند.

چون دستورهاى پيشينيان اكثرا مفيد واقع مى‌شده و غالبا رفع كلى بيمارى مى‌گرديده لذااين دستورها را مفصل‌تر مى‌نگارم:

 ١ -آجرى را داغ كرده تكه نمد يا پارچه‌اى بر روى آن قرار مى‌دادند،آنگاه زرده تخم‌مرغى را روى آن مينهادند و بيمار را برويش مى‌نشانيدند تا زرده تخم‌مرغ داخل مقعد شود.

(اگر قدرى گل ارمنى و كتيرا بر زرده تخم‌مرغ بپاشند رفع ورم و خونريزى مى‌نمايد و بسيارمفيد است-اين تركيب از دستورات اينجانب است).

 ٣ -بيمار را در آب جوشيده مازو نشانند.

3-پوست انار،مازو،گلنار و جفت بلوط را جوشانيده اندود نمايند.

 ۴ -صدرالاطبا خراسانى ضماد پوست انار را بى‌نهايت مفيد مى‌دانست.

5-شاه اسپرم را كوبيده و آب آن را به مقعد بمالند از خروج آن ممانعت نمايد وچنانچه بيرون زده شده باشد بدرون رود.

 ۶ -تنقيه آب چغندر و مخصوصا از آب برگ آن نمايند.(اين دستور را مورد آزمايش‌دو بيمار قرار دادم مفيد و موثر است بويژه در كودكان).

7-ناحيه قطن را بادكش و يا حجامت نمايند تا ماده متوجه محل بادكشى يا حجامت‌شود.

 ٨ -به قطن مشمع ذراريح بچسبانند و يا پونه را كوبيده به قطن گذارند تا تاول زند.

(پونه نبايد بيش از يك ساعت در محل قرار گيرد زيرا جاى آن زخم مى‌شود فقط بايدتاول كند و ماده را بسمت خود كشد)

 ٩ -قطن و اطراف آن را مالش دهند.

 ١٠ -مقدارى خاكشير را در زير گلدانى ريخته دود دهند همانگونه كه در درمان‌بواسير ذكر شد.

11-خوردن آب برگ بنفشه با اندكى شكر در كودكان بسيار مفيد است.(اين دستوررا شخصا آزموده‌ام).ضمنا آب برگ بنفشه در رفع ورم‌هاى رحمى بسيار نافع است.بايدروزى يك فنجان قهوه‌خورى بمدت يك هفته مورد استفاده قرار داده شود.(اين دستور را نيزآزموده‌ام).

12-شياف ميرزا تقى خان-نام اين شياف را مرحوم حاج ميرزا و فاطبيب بر آن‌نهاده لذا منهم بهمين نام آنرا ثبت مى‌كنم.حاج ميرزا وفا مى‌نويسد"اين شياف دانه‌ها رابمرور موقوف مى‌كند و مداومت آن تشنج و بادى را كه در وقت اجابت مزاج پديدار مى‌شودرفع مى‌نمايد و از اين بابت نظير ندارد و من كرارا آنرا تجويز نموده و بهترين شياف ديده‌ام"چنانچه اين شياف در اول شب استعمال شود تا صبح اجابت نداشته و اسهال نمى‌آورد.اگرمرتبا صبح و شب استعمال گردد بهتر است و مقعد بحال خود درمى‌آيد.اجزاء شياف بشرح‌زير است:

پوست ترنج خشك يك سير و نيم،كشمش سيزده سير،نبات دو سير،مقل‌ازرق يك سيرو نيم،مرمكى يك سير و نيم،كوهان شتر يك سير،زهره گاو يك عدد و روغن كرچك بى‌نمك‌چهار سير،باديان خطائى پنج سير،زنيان چهار سير،نمك تركى يك مثقال و نيم،ادويه راكوبيده و آميخته و در روغن كرچك مخلوط مى‌نمايند.سپس كوهان شتر را روغن گرفته به آن‌اضافه مى‌كنند و براى بار دوم همه را در هاون مى‌كوبند تا كاملا له شود.بعد طبق دستورشياف آنرا بكار مى‌برند.

 ١٣ -محمد بن ذكريا رازى در برالساعه"مى‌نويسد:"بگيرند سم سوخته گوسفند و شاخ‌گوزن و جفت بلوط و گلنار و شب يمانى و مازو و گلسرخ،پوست انار و مورد سبز،اجزاء رامساوى هم كوفته و بآب بپزند و صاف نمايند و در آن بنشينند و ثقل آنرا كوفته با روغن گل‌سرخ ماليده تا مانند مرهمى شود ضماد كنند".اين معجون كه به خبث الحديد معروف است دررفع بروز مقعد بسيار مفيد مى‌باشد.

14-استفاده از حوله گرم و يا ضماد گرم در نشست و ناحيه خاصره چپ رفع تشنج كرده‌و تا حدى مانع خروج مقعد مى‌گردد.ضمنا تقويت مزاج و رفع عصبانيت مينمايد.

 ١۵ -مداومت در خوردن خاكشير،بتدريج رفع سستى مقعد و خروج تكمه‌هاى بواسير واصلاح آنها را مى‌نمايد.تكمه‌ها بمرور كوچك شده و از خون‌ريزى زياد بيمورد جلوگيرى‌مى‌كند.همچنين هرچند يكبار خون سياه كثيف را دفع نموده و آنرا بند مى‌آورد.مى‌توان‌گفت براى تصفيه خون از اين بهتر كمتر داروئى است.زيرا بسيارى از علل و عوارض ناشى ازسوء مزاج را مرتفع مى‌سازد.در اين زمينه شرح جداگانه‌اى نگاشته‌ام و اين از تجارب شخصى‌اينجانب است كه در كتابها و نوشته‌هاى گذشتگان ذكرى از آن نشده است.

16-تجويز ديگر در قديم اين بوده كه با محلول جفت شستشو كرده و بعد خاكشير وزيره را با كوهان شتر آميخته و دود مى‌دادند.آنگاه كنجيده سرخ و سفيد(انزروت)را باخون سياوشان كوبيده با زرده تخم‌مرغ آميخته مرهم آنرا بصورت شياف مورد استعمال قرارمى‌دادند رفع بروز مقعد مى‌نمود.