گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

کارهایی که نباید در یک روز انجام گیرد :

شاهکاری از گیاهان دارویی معجزه همدان

کارهایی که نباید در یک روز انجام گیرد :

    * نزدیکی کردن

    * داروی مسهل خوردن

    *  ورزش سنگین

    *  حمام رفتن

    * استفراغ کردن

    * بیداری زیاد

    * به مجلس عزا رفتن

    * خون دادن