گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

کارهایی که نباید در یک روز انجام گیرد :

کارهایی که نباید در یک روز انجام گیرد :


    * نزدیکی کردن

 

    * داروی مسهل خوردن


    *  ورزش سنگین


    *  حمام رفتن


    * استفراغ کردن


    * بیداری زیاد


    * به مجلس عزا رفتن


    * خون دادن